Protecţia Datelor Personale

Operator date cu caracter personal - Notificare nr.0026010

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Pacurar Doru Catalin Intreprindere Individuala are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in continuare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor cu caracter personal este :
 
Se intelege faptul ca aceste date nu vor fi instrainate sub nicio forma , ele fiind folosite strict in scopul finalizarii comenzii sau a comunicarilor comerciale si promotionale , dintre acest magazin si clientii sai .
 
Drepturile persoanelor vizate
 
Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor: 
 
 •  dreptul la informare (art. 12); 
 •  dreptul de acces la date (art. 13);
 •  dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14); 
 •  dreptul de opoziţie (art. 15); 
 •  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17); 
 •  dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18) . 
 
• Dreptul la informare 
 
În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia cel puţin următoarele informaţii: 
 identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
 scopul în care se face prelucrarea datelor; 
 informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării. 
 
În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective: 
 •  identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
 •  scopul în care se face prelucrarea datelor; 
 •  informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
 • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării. 
 
Dreptul de acces la date
 
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum şi următoarele informaţii: 
 informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 
comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor; 
informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; 
 informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 
informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale. 
 
 Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. 
 
• Dreptul de intervenţie asupra datelor
 
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată: 
 rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 
 transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001; 
 notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. 
 
Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. 
 
• Dreptul de opoziţie
 
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. 
 Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. 
 
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
 
Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine: 
 
 retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitate a, comportamentul său ori alte asemenea aspecte; 
 reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus. 
 
• Dreptul de a se adresa justiţiei 
 
Fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. 
Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru. 
 
Plângeri adresate autorităţii de supraveghere
 
În vederea apărării drepturilor prevăzute de lege, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa legii pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere.Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator .
 
Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială sau integrală a prelucrării datelor şi poate să sesizeze organele de urmăriere penală sau să intenteze acţiune în justiţie.Decizia trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii.
 
Contravenţii şi sancţiuni 
 
 Autoritatea de supraveghere poate aplica sancţiuni contravenţionale operatorului pentru: 
 •  omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă; 
 •  prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal; 
 •  neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate; 
 •  refuzul de a furniza informaţii. 
 
 Sancţiunile contravenţionale se aplică de către autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul săvârşirii contravenţiilor sus- menţionate, variază între 500 RON şi 50.000 RON. 
 
Împotriva proceselor-verbale de constatare şi a deciziilor de sancţionare se poate face plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor. 
 
Relaţii cu publicul 
 
La sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetăţenii pot primi informaţii privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislaţia aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României. 
De asemenea, aceste informaţii se pot obţine prin telefon, la numărul +40.318.059.211 
 
Coordonate de contact 
Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: B-dul Magheru nr. 28-30, sector 1, Municipiul Bucureşti, cod poştal 024057
 
Telefon: +40.318.059.211
Fax:  +40.318.059.602 
Internet:  www.dataprotection.ro 
E-mail:  anspdcp@dataprotection.ro

 

Viziteaza magazinul Magazindejocuri.ro pe ShopMania
Echipamente de protectie